Πρόσκληση µελών για την γενική συνέλευση της Π.Ε.Π.

 Αρ. Πρωτοκόλλου: 1451

Αθήνα 23/09/2017

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Με την παρούσα επιστολή σας ενηµερώνουµε για την ετήσια Γενική Συνέλευση
της Ένωσης µας, η οποία θα πραγµατοποιηθεί την 04/11/2017 ηµέρα Σάββατο στα
γραφεία της Ένωσης. Ώρα προσέλευσης 10:00 π.µ.. Οι δυο κύριοι λόγοι
διενέργειας της Γενικής Συνέλευσης είναι 1) Συζήτηση διαφόρων θεµάτων, τα
οποία θα αναφερθούν κατωτέρω και 2) Εκλογές για την ανάδειξη νέου διοικητικού
συµβουλίου.
Τα θέµατα που θα συζητηθούν στην γενική συνέλευση είναι:
1) Οικονοµικός απολογισµός των ετών που πέρασαν
2) Ενέργειες του διοικητικού συµβουλίου για το επίµαχο θέµα της
αναγνώρισης του επαγγέλµατος
3) Ενέργειες του διοικητικού συµβουλίου για όλα τα θέµατα που ασχολήθηκε
έως σήµερα
Την ίδια ηµέρα, και µετά το πέρας της συνέλευσης θα πραγµατοποιηθούν εκλογές
για την ανάδειξη νέου διοικητικού συµβουλίου που θα προκύψει από την
ψηφοφορία.

Για την διενέργεια των εκλογών απαιτείται να δηλώσετε υποψηφιότητα όσοι από
σας ενδιαφέρεστε να συµµετάσχετε Α) στο διοικητικό συµβούλιο και Β) στην
ελεγκτική επιτροπή.
Επισηµαίνουµε ιδιαίτερα ότι η Ένωση έχει ανάγκη από νέα µέλη πρόθυµα
να συνεισφέρουν για το καλό όλων µας. Θα ήταν εξαιρετικά θετικό να δεχτούµε
πολλές υποψηφιότητες. Η έναρξη υποβολής υποψηφιοτήτων είναι την ∆ευτέρα
25/9/2017 και η λήξη την 14/10/2017. Ο υποψήφιος θα πρέπει να στείλει email
στο email της Ένωσης, που θα αναφέρει ονοµατεπώνυµο, πατρώνυµο και τον
αριθµό µητρώου του. Η αίτηση θα πρέπει να αναφέρει για τι ενδιαφέρεται ο
υποψήφιος (διοικητικό συµβούλιο ή ελεγκτική επιτροπή). Απαραίτητη
προϋπόθεση είναι το µέλος να έχει τακτοποίηση πλήρως τις οικονοµικές του
εκκρεµότητες προς την Ένωση.
Αγαπητοί συνάδελφοι, το διοικητικό συµβούλιο σας καλεί όλους
ανεξαιρέτως να παρευρεθείτε στην γενική συνέλευση και στις εκλογές της Ένωσης
ειδικά αυτή την περίοδο που επίκειται να ληφθούν σοβαρές αποφάσεις για την
πορεία της Ένωσης και κατ’ επέκταση του επαγγέλµατος µας. Εποµένως η
παρουσία όλων κρίνεται απαραίτητη.

Δείτε την ανακοίνωση σε pdf εδώ.

Για το ∆.Σ.

Ο Πρόεδρος
Στυλιανός Γκιάτης

 Ο Γενικός Γραµµατέας
Παναγιώτης Σταµίρης